Założenia teoretyczne
Instrukcja postępowania
Użyteczne informacje
Wartości dopuszczalnego błędu całkowitego
Najczęściej zadawane pytania
Oferta

Instrukcja postępowania

Rejestracja użytkownika

 • Zarejestruj się zgodnie z formularzem; podaj nazwę firmy, adres, telefon oraz materiały kontrolne z których korzystasz: producent, nazwa, aktualnie używany numer serii
 • Poczekaj na potwierdzenie rejestracji, umowę wraz z loginem i hasłem.
 • Po zapłaceniu abonamentu masz już dostęp do kontroli obejmującej oferowane działy analityki medycznej.

Rejestracja własnych materiałów kontrolnych

 • Wprowadź login i hasło.
 • Wybierz jeden z zarejestrowanych działów analityki medycznej poprzez naciśnięcie odpowiedniej nazwy.
 • Z wybranego działu analityki medycznej naciśnik klawisz Rejestracja materiałów kontrolnych.
 • Pojawi się producent i lista rozwijana z wieloma producentami materiałów kontrolnych (Jeżeli nie ma producenta, z którego materiałów korzystasz skontaktuj się z StandLab, a taki producent zostanie dopisany). Wybierz jedną pozycję i naciśnij Klawisz ze strałką w prawo (Dalej).
 • Pojawi się lista rozwijana nazw mareriałów kontrolnych (Jeżeli nie ma nazwy, z której korzystasz skontaktuj się z StandLab, a taki materiał zostanie dopisany). Wybierz jedną pozycję i naciśnij Klawisz ze strałką w prawo (Dalej).
 • Pojawi się lista rozwijana numerów serii (Jeżeli nie ma numeru, z którgo korzystasz skontaktuj się z StandLab, a taki materiał zostanie dopisany). Wybierz jedną pozycję i naciśnij Klawisz ze strałką w prawo (Klawisz ze strałką w prawo (Dalej)).
 • Powrócisz do głównego menu
 • Jeżeli korzystasz z wielu różnych materiałów kontrolnych w tym dziale to powtórz tę czynność dla każdego z materiałów.

Przyporządkowanie materiałów kontrolnych metodzie, uruchomienie okresu wstępnego, wybór błędu dopuszczalnego, jednostek itd.

 • Jeżeli nie wszedłeś do swojej bazy wprowadź login i hasło
 • Wybierz interesujący cię dział analityki
 • Wejdź do bloku: Definiowanie parametrów kontrolnych
 • Pojawi się lista z wszystkimi parametrami dostępnymi dla danego działu.
 • Jeżeli pierwszy raz definiujesz parametry kontrolne to przy poszczególnych testach w kolumnie Nowy okres przygotowawczy widnieją napisy: Zmień dla "test", a w kolumnie Usuń z kontroli: Usuń test
 • Przy interesującum nas teście należy nacisnąć: Zmień dla "test"
 • Przy wybranym teście pojawią się okienka wyboru w których dla każdego parametru należy przyporządkować dla różnych poziomów odpowiedni numer materiału kontrolnego np. N/020 dla poziomu pierwszego i P/018 dla drugiego. Muszą być wypełnione minimum dwa poziomy.
 • Wybierz długość okresu wstępnego (proponujemy 7-dniowy okres przedwstępny a po ewentualnej korekcie błędu systematycznego 21 lub 14 dni okresu wstępnego). Po wyborze naciśnij Klawisz ze strałką w prawo (Dalej)
 • Przejdziesz do definiowania jednostek, odczynników metod analitycznych i całkowitego błędu dopuszczalnego. Muszą być uzupełnione wszystkie okienka. Jeżeli nie wiesz jaki poziom wybrać skorzystaj z pomocy w tabeli "Wartości dopuszczalnego błędu całkowitego" na stronie internetowej StandLab. Należy szczególną uwagę zwrócić na jednostki. Naciśnij Klawisz ze strałką w prawo (Dalej)
 • Powrócisz do poprzedniej strony, gdzie należy w opisany wcześniej sposób przyporządkować materiały kontrolne dla kolejnego tesu.
 • W testach już na tej podstronie obok ich nazw w kolumnach: Poziom 1, Poziom 2 i Poziom 3 pojawią się wybrane numery serii materiałów kontrolnych.
 • Po przeprowadzeniu powyższej procedury dla wszystkich testów danego działu należy wyjść z tej części programu naciskając Klawisz ze strałką w lewo (Powrót)
 • W przypadku konieczności wymiany materiału kontrolnego z nowego numeru serii lub producenta należy wykonać całą opisaną wcześniej procedurę rozpoczynając tym samym nowy okres wstępny. Można również rozpocząć nowy okres wstępny tylko dla jednego tesu, którego wyniki są niesatysfakcjonujące.
 • Jeżeli rezygnujemy z wykonywania oznaczeń któregokolwiek testu to w pierwszym etapie definiowania materiałów kontrolnych należy przy wybranym teście nacisnąć napis: Usuń test

Wprowadzanie wyników

 • Jeżeli nie wszedłeś do swojej bazy wprowadź login i hasło
 • Otwórz interesujący Cię dział diagnostyki
 • Wejdź do bloku: Wpis wartości
 • Wprowadź uzyskane wartości kontroli do odpowiednich okienek. Można przeskakiwać okienka naciskając klawisz Tab.
 • Należy zawsze wypełniać wszystkie zdefiniowane poziomy danego testu.
 • Po okresie przygotowawczym w okienku obok wpisów będą przedstawione wartości statystyczne opisujące dane pomiary kontrolne.
 • W przypadku gdy chcesz wpisać krótki komentarz do wpisu możesz to zrobić w pustym okienku po prawej stronie w kolumnie: "Uwagi"
 • Po wprowadzeniu wartości zakończ naciskając: Klawisz akceptacji
 • Pojawia się tabela z wprowadzonymi wartościami i informacją o trwającym okresie wstępnym a po zakończeniu okresu przygotowawczego informacja o akceptacji według przyjętej reguły interpretacyjnej.
 • Naciśnij: Klawisz ze strałką w lewo (Powrót) wrócisz do menu działu
 • Jeżeli chcesz poprawić wpisane wartości wykonaj powyższe czynności powtórnie. Możesz to zrobić tylko w tym samym dniu!
 • Do wyliczania statystyki pomiarów używane są dane skumulowane z wszystkich pomiarów.
 • Po zmianie serii materiałów kontrolnych należy powtórzyć okres walidacyjny.

Pobieranie raportów

 • Jeżeli nie wszedłeś do swojej bazy wprowadź login i hasło
 • W interesującym dziale diagnostyki naciśnij Raporty
 • Pojawią się przyciski Walidacja i Precyzja i poprawność
 • Wybierz interesujący Cię raport
 • Walidacja: Pojawia się okienko wybierz test z listy. Wybierz interesujący parametr i naciśnij Analizuj
 • Pojawi się tabela z zaznaczonymi wszystkimi okresamu walidacyjnymi wykonanymi dla danego parametru. Wybierz interesujący Ciebie naciskając klawisz po prawej stronie.
 • Precyzja i poprawność: Pojawia się okienko wybierz test z listy oraz w wybór miesiąc i rok. Wybierz interesujący parametr, analizowany okres i naciśnij Analizuj
 • Pojewią się odpowiednie raporty. Dla każdego z parametrów należy powtórzyć czynność