Założenia teoretyczne
Instrukcja postępowania
Użyteczne informacje
Warto¶ci dopuszczalnego błędu całkowitego
Najczę¶ciej zadawane pytania
Oferta

Założenia teoretyczne systemu IQs

 

  1. W tym samym czasie na rynku odczynnikowym dostępne s± materiały kontrolne o identycznych warto¶ciach referencyjnych z takim samym numerem serii.
  2. Wykonuj±c oznaczenia kontrolek można drog± internetow± porównywać wyniki wielu użytkowników stosuj±cych tę sam± metodę analityczn± i materiały kontrolne
  3. Wprowadzenie dodatkowego 7-14 dniowego okresu przedwstępnego umożliwia korektę poprawno¶ci (bias) i dopasowanie się do warto¶ci ¶redniej dla populacji użytkowników w kolejnym okresie wstępnym.
  4. Codzienna analiza dokładno¶ci w oparciu o wiele wyników pozwala na ujednolicenie wyników w obrębie laboratoriów pracuj±cych w IQs.